V termínu 8.8 - 12.8 je ČRS MO Havířov UZAVŘEN z důvodu DOVOLENÉ

                                    ZARYBNĚNÍ PODZIM 2019 :

 

2.10. KAPR            revír Stonávka 2A ……. 5tun

4.10. KAPR            revír Stonávka 2A …… 800kg

           LÍN                                         ……. 400kg

         AMUR                                       ……. 100kg

           LÍN                        Biologický  …… 50kg

         KAPR                                      ……… 400kg

         AMUR                                       …….. 50kg

         KAPR                        Dukla 1A  …… 400kg

5.10. CANDÁT            Stonávka 2A …….. 140kg

                                     Biologický   ……. 50ks

                                        Dukla 1A ……… 50ks

10.11. ŠTIKA               Stonavka 2A .......150kg

18.11. OSTRORETKA    Stonávka 2A .......3000ks, 11,5kg

20.11. LÍN                   Dukla 1A .............100kg

25.11. KAPR                Dukla 1A ...............750kg

           KAPR                Stonávka 2A ..........400kg

 

 

                                                      Rok 2018

                                 zarybnění foto

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Na množící se dotazy rybářu na lov na bójku podávame doplňujicí informace.
Rozdíl mezi lovem na bójku a označením lovného a krmného místa tyčovou bójkou.

LOV NA BÓJKU
Jedná se způsob lovu dravých ryb (sumec,štika ,candát) tento lov se provádí zásadně ze břehu .

LOV NA TRHACÍ BÓJKU S VYVÁŽKOU
Jedná se o lov jen sumce a to na povolení MO Havířov, které je možno zakoupit v sídle MO v Těrlicku, dále u pana Snopka v prodejně RS Fish a také u pana Antalce na v prodejně AS FISH.

Kompletní popis je v soupise revíru na straně 17 v odstavci 5, Lov na bójku.

Označení lovného a krmného místa tyčovou bójku .
Vysvětlení tohoto způsobu lovu je popsáno na straně 17 v odstavci 6, Chování při lovu .

Upozorňujeme lovící na zákaz krmení z loďky, pokud nemá zakoupené povolení na lov chyť a pusť.

D O D A T E K k soupisu revírů ČRS, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2019

MIMOPSTRUHOVÉ REVÍRY

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 19.6.2018

1. Úlovek uvedených druhů ryb ( kapr, štika, candát, amur-nebo jejich kombinace) je omezen na 10 ks za kalendářní měsíc. Roční úlovek uvedených druhů ryb ( kapr, štika, candát, amur-nebo jejich kombinace) je omezen na 40 ks. Uvedené limity paltí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku. Pro krátkodobé povolenky platí následující limity úlovků uvedených druhů ryb nebo jejich kombinace: týdenní 4 ks, 14 denní 6 ks, měsíční 10 ks.


2. Na MP revírech může hospodář 2× ročně 14 dnů hájit revír z hospodářských důvodů: 1× v období od 1. 1. do 30. 6 a 1× od 1. 9. do 31. 12. Toto označí na přístupových cestách tabulemi.


3. Na revírech označených v popisu revírů jako revír s omezenou docházkou je omezen počet docházek na 2 dny týdně. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích. Toto omezení neplatí pro členy místní organizace pověřené hospodařením ve jmenovaném revíru.


4. Ulovením a přisvojením si 2 ks uvedených druhů ryb (kapr, štika, candát, amur, bolen a sumec) nebo jejich kombinace končí denní lov.


5. Na některých revírech (uvedeno v popisu revíru) je stanoveno, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven.


6. Na všech revírech platí zákaz vyvážení návnad a nástrah jakýmkoliv způsobem, není-li v popisu revíru uvedeno jinak. Pokud je na revíru vyvážení povoleno, jsou lovící povinni respektovat příslušná ustanovení v popisu uvedená.


7. V průběhu roku může být udělena na některé revíry výjimka z denní doby lovu (lov 24 hodin). Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na informačních tabulích a na www.rybsvaz-ms.cz.


8. Na některých revírech platí odchylné podmínky výkonu rybářského práva – viz popis revírů a www.rybsvaz-ms.cz.


9. Nejmenší lovná míra lína obecného je 25 cm a okouna říčního 15 cm.


10. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na www.rybsvaz-ms.cz a informačních tabulích (tyto údaje musí být uvedeny též na stránkách www.rybsvaz-ms.cz , kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit).


11. K osvětlení místa lovu lze použít výhradně elektické světlo. V případě povoleného lovu od 24:00 do 04:00 hod. je osvětlení povinné.


12. Táboření, stanování a rozdělávání ohňů ve volné přírodě určuje platná legislativa.


13. Porcování ryb před odchodem od vody je zakázáno.


14. V případě přisvojení si kapra obecného musí být zapsán bezprostředně po ulovení do povolenky takto: KAPR.


15. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, štika, candát, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan, siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz Vzor evidence docházek a úlovků.


16. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.


17. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.


18. Dle výjimek udělených OOP je na revírech územního svazu povolen lov jelce jesena a mníka jednovousého. Lovící jsou povinni respektovat dobu hájení a nejmenší lovné míry dle vyhlášky k zákonu o rybářství.


19. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.

20. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 ks denně, ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) na 5 ks denně, 15 ks týdně.

21. Při lovu na umělou mušku a muškaření na revírech mimopstruhových v době od 1.ledna do 15.června :

- je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skladající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry, návazce a s muškami o max. velikosti 3 cm

- každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem

- je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýkoliv plovoucích pomůcek, jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotující plíšek, vrtulka nebo gumička. Při lovu na ,,Tenkaru'' je možné použít pouze prut, návazce a mušku nebo mušky (bez použití navijáku a muškařské šňůry).

22. V roce 2019 mohou být níže uvedené revíry v rekonstrukci : 471 025 Čižina 1A, 471 124 Sedlinka 1A, 471 126 setina 1A, 471 170 Emauzy 1A.

23. Denní dobu lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou :

a) v měsíci duben,květen,červen,červenec,srpen,září od 04:00 do 24:00 hodin.

b) v měsíci říjen,listopad,prosinec,leden,únor,březen od 05:00 do 22:00 hodin.

24. Při lovu se zakazuje podsekávání ryb a používání vylovovacího háku (galu).

25. Lovící jsou povinni vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala s řádně vyplněným sumářem úlovků.

26. V obdobi od 1. ledna do 15. června platí zákaz používání dvoj a trojháčku.

UPOZORNĚNÍ Správy CHKO Litovelské Pomoraví

Některé revíry jsou součástí chráněných krajinných oblastí. Jedna ze základních ochranných podmínek CHKO je tato: na celém území CHKO je zakázáno tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody. Též je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánů ochrany přírody (viz § 26, odst. 1, písm. b, c zákona č. 114/92 Sb., v platném znění). Lovící jsou povinni toto ustanovení respektovat.

PSTRUHOVÉ REVÍRY

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA jako součást povolenky k lovu ryb, stanovené v souladu s § 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, schválené Výborem územního svazu ČRS pro Severní Moravu a Slezsko v Ostravě 19.6.2018

1. Roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra a amura je omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr a amur, nebo jejich kombinace). Uvedené limity platí na všechny revíry územního svazu ve společném hospodaření dohromady. Po vyčerpání ročního limitu lze zakoupit další povolenku.


2. Při lovu na umělou mušku nesmí být muškařská šňůra nahrazena vlascem a nesmí být na šňůře ani návazci použito žádné nosné zařízení. Jakákoliv zátěž mimo vlastní tělíčko mušky je zakázána (pokud v popisu konkrétního revíru není uvedeno „lov na umělou mušku bez omezení").


3. Na všech revírech je úlovek kapra a amura nebo jejich kombinace omezen na 10 ks za kalendářní měsíc.


4. Ulovením a přisvojením si 2 ks kapra nebo amura nebo jejich kombinace končí denní lov.


5. Nejmenší lovná míra amura bílého je 50 cm, lína obecného 25 cm, lipana podhorního 30 cm.


6. Lovící jsou povinni respektovat pokyny a nařízení uvedená na www.rybsvaz-ms.cz a informačních tabulích (tyto údaje musí být uvedeny též na stránkách www.rybsvaz-ms.cz , kde si lze platnost vyhlášené úpravy ověřit).


7. Ryby lososovité a lipana smí lovit oprávněný k lovu nejvýše tři dny v týdnu. Ještě před započetím denního lovu musí být docházka k vodě vyznačena tak, že se nesmazatelným způsobem zapíše do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se zakroužkuje. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Na týdenní povolenku k rybolovu jsou pouze tři docházky k lovu lososovitých druhů ryb a lipana. V případě, že oprávněný k lovu v den, kdy zakroužkoval datum a neukončil lov z důvodu přisvojení si tří kusů lososovitých ryb a lipana, nebo jejich kombinace, má možnost opětovně zapsat datum a křížově je přeškrtnout a pokračovat v lovu ostatních druhů ryb na stejném, popřípadě i na jiných revírech. V případě takto provedené změny způsobu lovu, pokud si u předchozího nepřivlastnil žádnou rybu, je povinen nejpozději před započetím lovu v oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) příslušný řádek nesmazatelným způsobem proškrtnout vodorovnou čarou. Lov ostatních druhů ryb není omezen na určitý počet dnů v týdnu. Před započetím lovu je nutno zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k rybolovu (evidence docházky a úlovků) datum a číslo revíru. Datum se označí křížovým přeškrtnutím. Lov bez splnění této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Lososovité druhy ryb a lipan, ulovené při lovu ostatních druhů ryb, musí být s náležitou opatrností puštěny zpět do vody.Po vyznačení lovu ostatních druhů ryb (křížové přeškrtnutí data lovu) je další změna způsobu lovu v tomto dni zakázána. Týden začíná v pondělí a končí nedělí. Nevyužité dny v jednom týdnu nemohou být přesouvány do týdnů příštích.


8. Lov ryb je povolen pouze na háčky, dvojháčky a trojháčky bez protihrotů, nebo na háčky, dvojháčky a trojháčky se řádně zamáčknutými protihroty.


9. Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák a dle okolností ho při vylovování ryby použít.


10. Lovící musí mít při lovu ryb u sebe platný členský průkaz s vylepenou fotografií a předloží ho společně s rybářským lístkem a povolenkou k lovu ryb kontrolním orgánům.


11. Každá jedna přisvojená zde uvedená ryba (kapr, amur, pstruh obecný, pstruh duhový, lipan a siven) musí být zapsána zvlášť na jeden řádek v povolence – viz vzor na str. 6 dodatku.  U níže uvedených druhů ryb dle uvedené předlohy čitelně takto:
kapr – KAPR, pstruh obecný – P. OBECNÝ, pstruh duhový – P. DUHOVÝ

12. Na vybraných revírech je zvýšena míra pstruha obecného na 30 cm - uvedeno v popisech jednotlivých revírů

13. Úlovek lína obecného (Tinca tinca) je omezen na 4 ks denně, ostroretky stěhovavé (Chondrostoma nasus) na 5 ks denně, 15 ks týdně.

14. Při lovu se zakazuje podsekávání ryb a používání vylovovacího háku (gafu).

15.  Lovící jsou povinni vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala s řádně vyplněným sumářem úlovků.

16. Lovící jsou povinni veškeré vlastní odpadky, obaly od potravin, návnad a nástrah odnést od vody.

                                                                                                                                                          

 

 

Online rezervace času

Nyní máte možnost si rezervovat čas pro vyřízení členských a jiných záležitostí.

ZDE - kliknetě pro registraci času

Informace

 

Český Rybářský Svaz,z.s.,

MO Havířov

                                                                                                     

Sídlo MO Havířov

Těrlicko, Rybářská 154/7

735 42 Těrlicko - Dolní

 

IČ:18050204

Email: Havirov@mocrs.cz

Datová schránka: b77qq6e

 

Úřední hodiny

                                                                                        2.5.2022 - 30.11.2022

                                                                      pondělí   13:00 - 16:00 hod.

                                                                             středa       9:00 - 12:00 hod.

 

8.8 - 12.8.2022

ČRS MO Havířov UZAVŘEN z důvodu DOVOLENÉ

 

                                                                                                Močiljaková Táňa

administrativa, asistentka prodeje, zákaznická podpora e-shopu

tel: +420 605 440 712

                                           

                                                                            

Aktuální zpravodaj VÚS 

                                                                                                   květen 2022